S.No.

Subjects

HOD

1

English

Mr. Rahul Dwivedi

Mrs. Khyati Chaturvedi

2

Hindi

Mrs. Sandhya Shrivastav

3

Sanskrit

Mrs. Arti Kushwaha

4

S St./History

Ms. Preeti Ratnani

5

EVS

Mrs. Tarranum Bano

6

Science

Mr. Mahendra Singh

7

Mathematics

Ms. Sameeksha Tiwari

8

Physics

Mr. Santosh Gupta

9

Biology

Mr. Mahendra Singh Kushwaha

10

Economics/Political Science

Mr. Yogesh Kaushik